STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA DOBRE PAŃSTWO”

„Fundacja Dobre Państwo” została ustanowiona przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żbikowej 14, aktem notarialnym z dnia 22 marca 2021 roku, sporządzonym przez notariusza Barbarę Kapałę-Łosak w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Jugosłowiańskiej 3, za nr rep. A 1445/2021

I. Postanowienia ogólne.

§1

1. Fundacja działa na podstawie: 

– ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97, z późn. zm.), 

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

– niniejszego Statutu. 

2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji. 

3. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Dobre Państwo”. 

4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

§2

1. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

3. W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura w innych miastach na terenie kraju oraz poza jego granicami. 

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§3

Fundacja może posiadać emblemat i używać pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji. 

II. Cel działania Fundacji oraz sposoby jego realizacji.

§4

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w szczególności poprzez działanie na rzecz: 

 • Rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego Rzeczpospolitej Polskiej,
 • wspierania rodziny jako podstawy życia społecznego i gospodarczego,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagania rozwoju demokracji, 
 • równych praw kobiet i mężczyzn, 
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
 • osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności na rzecz sportu osób niepełnosprawnych 
 • turystyki i krajoznawstwa 
 • wypoczynku dzieci i młodzieży 
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą 
 • mniejszości narodowych i etnicznych 
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
 • obronności Państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
 • działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138) 

2. Celem Fundacji jest nadto: 

 • działanie na rzecz inkluzywnego społeczeństwa, 
 • propagowanie koncyliacyjnych i mediacyjnych metod rozwiązywania sporów, 
 • kreowanie szerokiego procesu konsultacji dla spraw społecznie istotnych,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 
 • badanie opinii publicznej
 • działalność charytatywna 
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym zwłaszcza poprzez tworzenie mediów obywatelskich i promocje kultury i tradycji lokalnych, 
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32a tej ustawy. 

§5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. integrację środowisk biznesu na rzecz wspierania społeczności lokalnych;
 2. formułowanie i prezentowanie organom władzy i administracji publicznej lub organizacjom politycznym i społecznym opinii i stanowisk Fundacji oraz podmiotów z nią współdziałających w kwestiach dotyczących obszaru działania Fundacji;
 3. organizowanie imprez sportowych, promocyjnych i edukacyjnych, w tym również spotkań, konferencji, szkoleń i odczytów mających na celu aktywizację i edukację społeczności lokalnych, rozwój przedsiębiorczości oraz wspierających pozostałe obszary działania Fundacji;
 4. współpracę z innymi organizacjami, których cele są wspólne z celami Fundacji;
 5. kooperację z organami władzy publicznej, samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami w zakresie działania Fundacji
 6. tworzenie strategii CSR (Corporate Social Responsibility) i public relations dla podmiotów zainteresowanych rozwojem gospodarczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

§7

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski i Poznania. 

III. Nadzór nad Fundacją i majątek Fundacji.

§8

Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§9

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 2.000, -zł oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji. 

2. Majątek Fundacji mogą stanowić również: 

a) dotacje, darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy, 

b) subwencje osób prawnych, 

c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, 

d) odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 

e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

f) dochody ze zbiórek publicznych, 

g) środki uzyskane z funduszy europejskich. 

§10

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej działania. 

2. Część majątku przeznaczona na pokrycie kosztów, nie może stanowić więcej niż trzydzieści procent wszelkich wpływów Fundacji. 

3. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

5. Nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskiwanej w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego przeznaczana jest na cele pożytku publicznego. 

IV. Władze Fundacji.

§11

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz odpowiada za jej wyniki finansowe i społeczne. 

3. Zarząd Fundacji jest powoływany odwoływany przez Fundatora. 

4. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 członków, z których jeden wskazany w uchwale o powołaniu, pełni funkcję Prezesa Zarządu, a pozostali – funkcje Wiceprezesów. 

§12

1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora, zaś w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, 

b) sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności i przedstawianie ich Fundatorowi. 

2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zgoda wszystkich jego członków na podjęcie uchwały. 

3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego. 

4. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji. 

5. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji. 

§13

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego konieczne jest współdziałanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji. 

§14

1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

2. Zarząd jest powoływany przez Fundatora. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) śmierci członka Zarządu. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały. 

§15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

§16

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach odpowiednich do realizacji celów Fundacji. 

2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji. 

3. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej osiągany przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji. 

§17

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji. 

V. Postanowienia dodatkowe i końcowe.

§18

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel działania Fundacji. 

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały. Decyzję o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Fundacji. 

§19

1. Uchwała o zmianie Statutu, celu działania lub likwidacji Fundacji wymaga uchwały Fundatora. 

2. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzania likwidacji. 

3. Likwidatorem nie może zostać wyznaczona osoba pełniąca wcześniej funkcję członka Zarządu. 

Poznań, dnia 19 marca 2021 roku 

W imieniu Fundatora: 

Witold Solski 

Prezes Zarządu ZPP Wielkopolska