Unia Europejska wdraża cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ, przyjmując Rozporządzenie, 2020/852, Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18 czerwca 2020 roku „w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje”. Cele obejmują trzy wymiary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy (ESG).

Działalność gospodarcza musi być prowadzona zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi praw człowieka, w tym Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i ośmioma podstawowymi konwencjami MOP oraz Międzynarodową kartą praw człowieka. Dbać musimy o prawa człowieka i prawa pracownicze. Przedsiębiorstwa, w szczególności, muszą przestrzegać zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej oraz zasady niedyskryminacji. Te minimalne gwarancje nie wykluczają stosowania surowszych wymogów troski o zdrowie, bezpieczeństwo i warunki świadczenia pracy.

Taksonomia, to nowe prawo Unii Europejskiej. OZZS „wBREw” szczególnie aktywnie uczestniczy w komponencie „S” ESG, czynniku społecznym. My ludzie postanowiliśmy cenić skutki ponad środki i wybierać dobre ponad użyteczne. Przedsiębiorstwa, które w miękkich raportach opisujących swe niefinansowe aspekty działalności, naruszą przepisy ESG, zostaną przez sektor bankowy wykluczone z finansowania.

Człowiek i praca są obdarzone godnością. Wyzysk i brak poszanowania przez firmę każdego ze świadczących pracę są sankcjonowane wykluczeniem z biznesu. To już nie fasada, dekoracja udająca troskę. ESG, to skalpel usuwający wrzód firm karmiących się krzywdą i szkodą innych. Złe firmy upadną.

Witold Solski